اطلاعات قبض های پرداخت شده

هر قبضی که پرداخت شود در این قسمت به عنوان یک هزینه قرار خواهد گرفت و در گزارشات حسابرسی نمایش داده می شود

شناسه تاریخ مبلغ نوع
۱۳۰۰۶۶۶۳۱۸ ۱۲ فروردین ۹۴ ۱۰۰.۰۰۰ گاز
۳۱۶۶۶۶۶۳۱۸ ۱۶ فروردین ۹۴ ۶۰۰.۰۰۰ برق

اطلاعات بانک های مربوط به ساختمان

افزودن بانک جدید

برای اضافه کردن بانک جدید می بایست مشخصات آن را در فرم زیر وارد کنید


فیلد های اجباری