لیست شارژ های پرداخت شده در فروردین ماه

شماره واحد طرف حساب مبلغ
۳ شرقی آقای محمدشاه ۶۶۶.۳۱۸
۱ غربی آقای نائینی ۳۱۸.۰۰۰
۱ آقای نائینی ۶۶۶.۳۱۸
۱ آقای نائینی ۶۶۶.۳۱۸
۱ آقای نائینی ۳۱۸.۰۰۰

لیست شارژ های پرداخت نشده در فروردین ماه

شماره واحد طرف حساب مبلغ تغییر وضعیت
۶ آقای محب علی ۳۱۸.۰۰۰
۸ خانم رضایی ۶۶۶.۳۱۸

شارژ و حساب ماهانه ساختمان

اگر شارژ واحدی را دریافت نکرده اید سیستم آن را به حالت تعلیق نگه می دارد تا زمانی که پرداخت انجام شد از لیست پرداخت نشده به پرداخت شده ها منتقل شود، پس حتما شارژ های دریافت نشده را نیز مشخص کنید که در بیلان خروجی تاثیر گذار هستند