لیست هزینه های جاری و تحمیلی ساختمان

کد یا شماره فاکتور عنوان مبلغ طرف حساب تاریخ توضیحات
۶۶۶۳۱۸ سرویس شوفاژ خانه ۱۰۰.۰۰۰ شرکت مهندسی آبفر ۱۲ فروردین ۹۴ سرویس دوره ای شوفاژ خانه پیش از استارت
۶۳۱۸۶۳۱۸ خرید بخاری برای نگهبانی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ فروشگاه شعله آوران ۱۴ فروردین ۹۴ -----

افزودن مخارج جاری و تحمیلی ساختمان

مخارج ساختمان را وارد کنید

همه هزینه هایی که در این قسمت وارد می کنید به ریز گزارشات مالی ادوار مختلف حسابرسی افزوده خواهند شد


فیلد های اجباری