لیست حق بیمه های پرداخت شده در سال جاری

شماره قرارداد بیمه بیمه گذار مدت اعتبار مبلغ نوع بیمه تاریخ پرداخت
۶۶۶۳۱۸ بیمه ملت شش ماه ۱۰۰.۰۰۰ آتش سوزی ۱۲ فروردین ۹۴
۶۳۱۸۶۳۱۸ بیمه پاسارگاد یکسال ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تضمین کیفیت ساختمان ۱۴ فروردین ۹۴

افزودن پرداختی حق بیمه ساختمان

حق بیمه ساختمان را می توانید در لیست هزینه های ساختمان هم وارد کنید اما با تفکیک بیمه ها و پرداخت ها همیشه برای بیمه گذار خود یک لیست دقیق خواهید داشت