افزودن مخاطب جدید به دفترچه تلفن


علیرضا محمدشاه

سایت www.example.com
ایمیل alireza@example.com
تلفن ۰۲۱۸۸۸۳۳۲۴۸
موبایل ۰۹۱۲۲۳۷۲۱۴۰

رضا محمدشاه

سایت www.example.com
ایمیل alireza@example.com
تلفن ۰۲۱۸۸۸۳۳۲۴۸
موبایل ۰۹۱۲۲۳۷۲۱۴۰

مونا محمدشاه

سایت www.example.com
ایمیل alireza@example.com
تلفن ۰۲۱۸۸۸۳۳۲۴۸
موبایل ۰۹۱۲۲۳۷۲۱۴۰

جابر رضایی

سایت www.example.com
ایمیل alireza@example.com
تلفن ۰۲۱۸۸۸۳۳۲۴۸
موبایل ۰۹۱۲۲۳۷۲۱۴۰

سمیه محمدشاه

سایت www.example.com
ایمیل alireza@example.com
تلفن ۰۲۱۸۸۸۳۳۲۴۸
موبایل ۰۹۱۲۲۳۷۲۱۴۰

نسترن محمدشاه

سایت www.example.com
ایمیل alireza@example.com
تلفن ۰۲۱۸۸۸۳۳۲۴۸
موبایل ۰۹۱۲۲۳۷۲۱۴۰