لیست اقساط ذخیره شده در سیستم

عنوان مهلت پرداخت دوره قسط
سهم نظافت شهرداری ۱۲ فروردین ۹۴ ماهانه
سرویس کولر ساختمان ۱۴ فروردین ۹۴ شش ماه یکبار

یادآوری پرداخت اقساط ساختمان

اگر آپشن بودن در تقویم را بزنید، سیستم به صورت خودکار از یک هفته قبل هر دو روز به شما برای یادآوری روی داشبورد پیام می دهد