لیست تعمیرات انجام نشده و یا سرویس های دوره ای

عنوان تاریخ یادآوری نیرو فنی پیشین
سرویس دوره ای ۱۲ فروردین ۹۴ شرکت آبفر
سرویس کولر ساختمان ۱۴ فروردین ۹۴ محمد آقا برق کار

تعمیرات یا سرویس های دوره ای

برای یادآوری سرویس های دوره ای و یا تعمیراتی که قرار است در زمان ممکن مثلا بودن بودجه کافی انجام دهید می توانید از این منو استفاده کنید، هر آنچه اینجا یاداشت کنید در تقویم می توانید به عنوان یادآوری اضافه کنید، همین طور می توانید با نوشتن نام نیروی فنی که پیش از این برای این تعمیر از او استفاده کرده اید دردسر های یافتن او را کم کنید